Saturday, June 27, 2009

.
.
Chú thích: Minh họa của Đinh Chinh, báo Hợp Lưu, Pierre Bùi tô mầu
.
.
.